Styrelsesvedtægt for Sorø Musiske Skole

Sorø Musiske Skole er en kommunal skole med hjemsted i Sorø Kommune.

Skolens formål er:

  • gennem udvikling af elevernes kreative evner indenfor musiske udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musik- og kulturlivet som aktive udøvere og lyttere.
  • at bibringe den enkelte elev instrumentale, vokale og kunstneriske færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent.
  • gennem beskæftigelse med musik og anden kunst at medvirke til elevernes personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab,
  • at virke til at fremme det lokale musik- og kulturmiljø.

Skolen lever op til de retningslinjer der er udstukket i bekendtgørelsen om musikskoler, og tilbyder undervisning i musik samt andre kunstarter til alle børn og unge op til 25 år bosat i Sorø Kommune.

Bestyrelsen består af 6-8 medlemmer. Heraf udpeges:
3 -5 af og blandt Sorø Musiske Skoles forældre, det tilstræbes at alle skolens faglinier er repræsenteret blandt disse.
2 af og blandt skolens medarbejdere hvoraf mindst en skal være musiklærer.
1 medlem udpeges af folkeskolerne i Sorø Kommune.

Skolens leder fungerer som bestyrelsens sekretær, og deltager i alle møder. Skolens leder kan ikke repræsentere lærerne, og har ikke stemmeret.

Alle valgte medlemmer har stemmeret.
Beslutninger afgøres ved stemmeflertal.

Ansatte ved Sorø Musiske Skole kan ikke vælges som forældrerepræsentanter. Valg til bestyrelsen skal finde sted senest 1. december, gældende for de 2 efterfølgende kalenderår. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Bestyrelsens medlemmer udpeges for 2 år ad gangen.

Elevers medbestemmelse sikres ved løbende at foretage høringer, og brugerundersøgelser blandt skolens elever.
Endvidere kan elever inviteres til at deltage i bestyrelsens møder når sager giver anledning til at elevernes stemmer høres.

  • Bestyrelsen har over for kommunalbestyrelsen det overordnede ansvar for Sorø Musiske Skoles virksomhed i det omfang, kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse herom, og med respekt for de af kommunalbestyrelsen trufne beslutninger vedrørende mål og rammer m.v. Bestyrelsen skal i samarbejde med ledelsen sikre samarbejdet mellem folkeskolen og Sorø Musiske Skole, mellem Sorø Musiske Skole og dens øvrige samarbejdspartnere, samt mellem hjemmene og Sorø Musiske Skole. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
  • Bestyrelsen og fagcenterchef for området indstiller i fællesskab til kommunalbestyrelsen ved ansættelse og afskedigelse af skolens leder. Bestyrelsen holdes løbende orienteret om skolens budget og regnskab.
  • Det er bestyrelsens opgave og ansvar at sikre at Sorø Musiske Skole drives i overensstemmelse med bekendtgørelse om musikskoler (BEK nr. 673 af 14/5 2013), bekendtgørelse af lov om musik, § 3a, stk. 4 (LBK nr. 32 af 14. januar 2014), og efter samråd med Statens Kunstfond.

Bestyrelsen fastsætter selv sin møderække. Bestyrelsesmøder afholdes 4 gange årligt, og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel af formanden med angivelse af dagsorden. 2 medlemmer af bestyrelsen kan begære afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde. Begæringen skal være skriftlig og være vedlagt forslag til dagsorden. Formanden indkalder bestyrelsen snarest muligt efter begæringen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflertal. Sorø Musiske Skoles leder deltager i bestyrelsesmøderne, og fungerer som sekretariat for bestyrelsen.

Skolens leder skal have de fornødne pædagogiske og administrative forudsætninger. Lederen skal som udgangspunkt have kvalifikationer svarende til en lærer ved Sorø Musiske Skole, samt praktisk ledelseserfaring eller relevant uddannelse indenfor ledelse. Der henvises til § 10 i bekendtgørelse om musikskoler. Skolens leder har over for bestyrelsen det pædagogiske og administrative ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af Sorø Musiske Skoles undervisning, i overensstemmelse med såvel skolens vedtægter, kommunalbestyrelsens og bestyrelsens beslutninger og regler og retningslinjer fra Kulturministeriet og Kunstfonden.

Sorø Musiske Skoles virksomhed gennemføres med tilskud fra kommune, stat og eventuelt andre, samt elevbetaling i henhold til musiklovens bestemmelser herom. Skolens regnskabsår følger kalenderåret. Skolens leder udarbejder hvert år på baggrund af den udmeldte budgetramme et budgetforslag til bestyrelsen. Bestyrelsen fremsender inden den fastsatte tidsfrist det godkendte budget til Kunstfonden sammen med en ansøgning om statstilskud. Driftsregnskab udarbejdes og forsynes med revisionspåtegning af kommunens revisor og fremsendes med bestyrelsens godkendelse til kommunen og Kunstfonden inden de fastsatte frister. Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med de regler, som kulturministeren fastsætter for musikskoler i medfør af musiklovens § 12 a.

Vedtægter udarbejdes af bestyrelsen og skal godkendes og underskrives af bestyrelsesformanden og kommunalbestyrelsen. Vedtægterne kan ændres, når 2/3 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder beslutter sig herfor. Bestyrelsesmøderne skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Kommunalbestyrelsen skal forelægges alle ændringer til godkendelse.

© 2019 Sorø Musiske Skole. All Rights Reserved.