Styrelsesvedtægt for Sorø Musiske Skole

§ 1. Navn og status

Sorø Musiske Skole er en kommunal skole med hjemsted i Sorø kommune.

§ 2. Formål

Sorø Musiske Skole har til formål:
– gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musiske udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musik- og kulturlivet som udøvere og lyttere.
– at bibringe den enkelte elev instrumentale, vokale og kunstneriske færdigheder som forudsætning for personlig musisk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent.
– gennem beskæftigelse med musik og anden kunst at medvirke til elevernes personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab,
– at virke til fremme af de lokale musik- og kulturmiljøer.

§ 3. Indhold

Sorø Musiske Skole tilbyder undervisning i musik til alle børn og unge op til 25 år i kommunen. Sorø Musiske Skole kan give særlige tilbud til talentfulde elever eller til elever med særlige behov. Skolen kan endvidere tilbyde undervisning til voksne. Endvidere tilbyder skolen undervisning i andre kunstneriske fag.

§ 4. Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Heraf udpeges: 1 af Byrådet. 3 af og blandt kulturskolens forældre, 2 af disse skal dog vælges blandt forældre til elever i skolens musikdel. 1 af og blandt støttekredsens medlemmer (hvis en sådan findes, jf. § 9) 2 af og blandt skolens medarbejdere hvoraf mindst en skal være musiklærer. 1 af og blandt Sorø Musiske Skole elever. 1 repræsentant for folkeskolen. Der udpeges en suppleant for hvert medlem. Alle medlemmer har stemmeret. Elever der ikke er myndige overværer dog ikke den del af drøftelserne der angår enkelte elever eller lærere, ligesom de ikke har stemmeret for så vidt angår de i § 5 b nævnte forhold. Ansatte ved Sorø Musiske Skole kan ikke vælges som forældre- eller støttekredsrepræsentanter. Valg til bestyrelsen skal finde sted senest 1. december, gældende for de 2 efterfølgende kalenderår. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Bestyrelsens medlemmer udpeges for 2 år ad gangen. De af kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer vælges dog for hele kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

§ 5. Bestyrelsens opgaver og ansvar

a. Bestyrelsen har over for kommunalbestyrelsen det overordnede ansvar for Sorø Musiske Skoles virksomhed i det omfang, kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse herom, og med respekt for de af kommunalbestyrelsen trufne beslutninger vedrørende mål og rammer m.v. Bestyrelsen skal i samarbejde med ledelsen sikre samarbejdet mellem folkeskolen og Sorø Musiske Skole, mellem Sorø Musiske Skole og dens øvrige samarbejdspartnere, samt mellem hjemmene og Sorø Musiske Skole. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
b. Bestyrelsen indstiller til kommunalbestyrelsen ved ansættelse og afskedigelse af skolens leder. Bestyrelsen indstiller skolens budget og det reviderede regnskab til kommunalbestyrelsens godkendelse.

§ 6. Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen fastsætter selv sin møderække. Bestyrelsesmøder afholdes mindst 2 gange årligt, og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel af formanden med angivelse af dagsorden. 2 medlemmer af bestyrelsen kan begære afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde. Begæringen skal være skriftlig og være vedlagt forslag til dagsorden. Formanden indkalder bestyrelsen snarest muligt efter begæringen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflertal. Sorø Musiske Skoles ledelse deltager i bestyrelsesmøderne, og fungere som sekretariat for bestyrelsen.

§ 7. Sorø Musiske Skoles leder og daglige drift

Skolens leder skal have de fornødne pædagogiske og administrative forudsætninger. Lederen skal som udgangspunkt have kvalifikationer svarende til en musiklærer ved Sorø Musiske Skole. Der henvises til punkt 7 i de vejledende retningslinjer for musikskoler. Skolens leder har over for bestyrelsen det pædagogiske og administrative ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af Sorø Musiske Skoles undervisning i overensstemmelse med såvel skolens vedtægter, kommunalbestyrelsens og bestyrelsens beslutninger og regler og retningslinjer fra kulturministeriet og Kunstrådet.

§ 8. Økonomi, budget og regnskab

Sorø Musiske Skoles virksomhed gennemføres med tilskud fra kommune, stat og eventuelt andre samt elevbetaling i henhold til musiklovens bestemmelser herom. Skolens regnskabsår følger kalenderåret. Skolens leder udarbejder hvert år på baggrund af den udmeldte budgetramme et budgetforslag til bestyrelsen. Bestyrelsen fremsender budgettet til godkendelse i kommunalbestyrelsen inden den af kommunalbestyrelsen fastsatte tidsfrist. Bestyrelsen fremsender herefter inden den fastsatte tidsfrist det godkendte budget til Kunstrådet sammen med en ansøgning om statstilskud. Driftsregnskab udarbejdes og forsynes med revisionspåtegning af kommunens revisor og fremsendes med bestyrelsens godkendelse til kommunen og Kunstrådet inden de fastsatte frister. Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med de regler, som kulturministeren fastsætter for musikskoler i medfør af musiklovens § 12 a.

§ 9. Støttekreds

For at opfylde Sorø Musiske Skoles formål om at virke til fremme af det lokale musikliv kan der oprettes en støttekreds. I støttekredsen optages personer eller foreninger, som ved økonomisk eller praktisk bistand kan medvirke til opfyldelse af skolens formål, eller som på anden måde støtter formålet. Mindst en gang om året indkalder musikskolens bestyrelse støttekredsens medlemmer til møde.

§ 10. Vedtægter

Vedtægter udarbejdes af bestyrelsen og skal godkendes og underskrives af bestyrelsesformanden, kommunalbestyrelsen og Kunstrådet. Vedtægterne kan ændres, når 2/3 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder beslutter sig herfor. Bestyrelsesmøderne skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Kommunalbestyrelsen og Kunstrådet skal forelægges alle ændringer til godkendelse.

§ 11. Ophør

Sorø Musiske Skoles drift skal indstilles, hvis kommunalbestyrelsen efter samråd med skolens bestyrelse beslutter sig for skolens ophør.

© 2019 Sorø Musiske Skole. All Rights Reserved.By Retpen