Undervisningsregler og Betalingsbetingelser

 

1. Sorø Musiske Skole er åben for alle mellem 2 og 25 år bosat i Sorø Kommune.

2. Indmeldelse er bindende for hele sæsonen – dog:

 • Alle nye elever – og elever der har skiftet fag eller lærer – har 3 måneders prøvetid. Indenfor prøvetiden betales kun 1. rate.
 • Ved fraflytning fra kommunen betales kun til og med den rate, hvor fraflytningen sker.

3. Udmeldelse

 • skal foretages skriftligt til Sorø Musiske Skole, og er gældende, når den er modtaget af skolen.
 • Ved udmeldelse efter prøvetidens ophør betales fuld pris for den rate, som man udmelder sig i. Herefter betales 50% af sæsonens resterende rater *.

4. Betaling:

 • Betaling for 36 ugers undervisning fordeles på 3 rater, der opkræves i oktober, januar og april.
 • I forbindelse med 1. rate opkræves desuden kr. 100,00, der dækker gebyr til Copydan, Koda, elevadministration og fotokopiering.
 • For 15 ugers undervisning opkræves betalingen samlet i oktober eller januar.
 • Går en elev til 2 fag, betales fuld pris for begge fag.
 • Ved udmeldelse efter prøvetidens ophør – se under “udmeldelse”.
 • Ved for sen indbetaling opkræves et rykkergebyr på kr. 250,00.
 • Restance kan medføre, at eleven udelukkes fra undervisningen.
 • Restancen kan inddrives ved udlæg.

5. Lærerfravær/refusion
Hvis der ved musiklærers fravær/ sygdom aflyses mere end 3 undervisningsgange, gives der refusion ved skoleårets afslutning. De første 3 aflysninger refunderes dog ikke.

6. Elevens sygdom/fravær

 • I tilfælde af elevers sygdom eller fravær bedes man melde afbud til lærer eller skolens kontor senest den pågældende dag. Forsømte lektioner erstattes ikke.
 • Har eleven længerevarende sygdom, kan betalingsnedsættelse ske efter henvendelse til kontoret.

7. Der oprettes ventelister ved overtegning.

8. Økonomisk friplads
Efter ansøgning til Sorø Musiske Skole, kan der i særlige tilfælde ydes hel eller delvis friplads. Der kan ydes økonomisk friplads til et fag. Kontakt skolen for yderligere oplysninger.

9. Hvis en elev gentagne gange udebliver uden gyldig grund, eller på anden måde hæmmer eller forstyrer undervisningen, kan bortvisning finde sted. Der skal betales for den undervisningsrate, i hvilken bortvisningen er sket.

10. Undervisningsmaterialer betales – bortset fra kopier – af eleven.

11. HUSK! Både nuværende elever og elever på venteliste skal udfylde ny elektronisk indmeldelse ved ny sæson.

* Sorø Musiske Skoles budget er sammensat af et kommunalt tilskud, tilskud fra Kunstfonden og elevbetalingen for undervisningen. Skolen skal overholde budgettet og sikre, at de budgetterede indtægter rent faktisk også kommer ind, derfor forpligter man sig i forhold til elevbetalingen, når man indmelder sit barn, eller sig selv, som elev på skolen.